วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

บทความและเรื่องราวน่ารู้

#  กฎกระทรวง เรื่องกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563(1 พฤษภาคม 2563)  คลิก
#  เอกสารประกอบคำขอรับคืนงินหลักประกันที่ได้วางไว้เกินกว่าจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓(คำขอดังกล่าวจะมีผลมือกฎหมายใช้บังคับ) 
          กรณีหลักประกันเป็นเงินสด  คลิก  
          กรณีหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน คลิก  
#  กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง เรื่องกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563 คลิก

#  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิก
# พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิก
# พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิก 
# พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิก 
คู่มือบรรยายด้านการท่องเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์ ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
พระราชกฤษฎีกา ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คลิก
# มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว(Tourist Business Standard) คลิก 
# มาตรฐานมัคคุเทศก์(Tourist Guide Standard) คลิก
# แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คลิก
# กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิก
# คู่มือ การประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  คลิก 
# กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว คลิก
# มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์ คลิก
#
รวมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น