วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์      
      The Kingdom of Cambodia, is a country in Southeast Asia that borders Thailand to the west and northwest, Laos to the north and Vietnam to the east and southeast. In the south it faces the Gulf of Thailand. The geography of Cambodia is dominated by the Mekong River
     
พระราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จรดชายแดนไทยไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือชายแดนติดประเทศลาวไปทางทิศเหนือและเวียดนามไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางตอนใต้จรดกับอ่าวไทย ภูมิศาสตร์ของประเทศกัมพูชามีความสำพันธ์กับแม่น้ำโขง

      Like neighboring Thailand, Cambodia is a constitutional monarchy. Phnom Penh is the kingdom's capital and largest city, and is the principal center for economics, industry, commerce and culture. Siem Reap, a city located near the famed ruins of Angkor Wat and gateway to the Angkor region, is Cambodia's main destination for tourism. Battambang, the largest city in western Cambodia, is known for rice production and Sihanoukville, a coastal city, is the primary sea port.
      เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านประเทศไทย ประเทศกัมพูชามีการปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการค้าและวัฒนธรรม เสียมเรียบเป็น เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงสำหรับการท่องเที่ยวคือ นครวัด และเป็นประตูสู่พื้นที่อื่น ๆของเมืองพระนคร และเป็นจุดหมายหลักเพื่อการท่องเที่ยวของกัมพูชา พระตะบองเป็น เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศกัมพูชาเป็นที่รู้จักกันด้านการผลิตข้าว และสีหนุวิลเป็น เมืองชายฝั่งทะเลที่เป็นท่าเรือทางทะเลหลัก

      Cambodia has an area of approximately 181,035 square kilometres (69,898 sq mi) and a population of over 14 million ethnic Khmer. A citizen of Cambodia is usually identified as "Cambodian" or "Khmer", though the latter strictly refers to ethnic Khmers. Most Cambodians are Theravada Buddhists of Khmer extraction, but the country also has a substantial number of predominantly Muslim Cham, as well as ethnic Chinese, Vietnamese and small animist hill tribes.
      กัมพูชามีพื้นที่ประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตร (69,898 ตารางไมล์) และประชากรมากกว่า 14 ล้านคนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขแมร์ พลเมืองของกัมพูชามักจะถูกเรียกว่า "กัมพูชา" หรือ "ขแมร์" แต่สิ่งที่เชื่อถืออย่างเคร่งครัดของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ชาวกัมพูชา ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธเถรวาทจากตามวิถีของขแมร์ แต่ตามชนบทยังมีจำนวนหนึ่งเป็นมุสลิม บางส่วนจาม และก็ยังมีชนกลุ่มน้อยเผ่าจีน,เวียดนามและส่วนน้อยเป็นพวกที่นับถือภูตผีชอบอาศัยเนินป่าเขา

     Agriculture has long been the most important sector of the Cambodian economy, with around 59% of the population relying on agriculture for their livelihood (with rice being the principal crop). Garments, tourism, and construction are also important, yielded, foreign visitors to Angkor Wat numbered more than 4 million. In 2005, oil and natural gas deposits were found beneath Cambodia's territorial waters, and once commercial extraction begins in 2011, the oil revenues could profoundly affect Cambodia's economy.Observers fear much of the revenue could end up in the hands of the political elites if not monitored correctly.
( source Wikipedia )
      การเกษตรเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจกัมพูชามายาวนาน ประมาณ 59% ของประชากรอาศัยการเกษตรเพื่อการดำรงชีวิตของพวกเขา (ที่มีข้าวเป็นพืชหลัก) เสื้อผ้าสำเร็จรูป, การท่องเที่ยว, การก่อสร้างและยังมีความสำคัญเป็น ผลเป็น ในปี 2005 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แวะเที่ยวชมนครวัดมีจำนวนมากกว่า 4 ล้าน, น้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พบอยู่ใต้น่านน้ำของกัมพูชาและจะถูกนำมาการสกัดในเชิงพาณิชย์จะเริ่มขึ้นใน 2011, อันจะนำมาซึ่งรายได้อย่างมากมายจากน้ำมัน และอาจจะส่งผลต่อ ระบบเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา แต่ผู้สังเกตการหวั่นมาก ว่าด้านรายได้จะจบลงในมือของชนชั้นสูงทางการเมืองหากไม่ได้รับ การตรวจสอบอย่างถูกต้อง
(ที่มาวิกิพีเดีย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น